Vé tàu Hà Nội Lào Cai Hà Nội

Tàu SP1 - Tàu nhanh nhất tuyến Hà Nội Lào Cai
http://www.duongsathanoi.com/tau-ha-noi-lao-cai/taunhanhsp1tuyenhanoilaocai
Thời gian chạy: khoảng 8 tiếng
Giờ khởi hành từ Hà nội: 21h10
Giờ đến Lào Cai: 05h25
Các hạng vé: AnLT1, AnLT2
Giới thiệu: tàu SP1 là tàu nhanh nhất tuyến Hà nội - Lào Cai - Sapa, đỗ ít ga, quý khách có thể chọn tàu này cho hành trình này.
Tàu SP3 - Tàu nhanh tuyến Hà Nội Lào Cai
http://www.duongsathanoi.com/tau-ha-noi-lao-cai/taunhanhsp3tuyenhanoilaocai
Thời gian chạy: khoảng 8 tiếng
Giờ khởi hành từ Hà nội: 21h50
Giờ đến Lào Cai: 06h15
Các hạng vé: BnLT1, BnLT2, BnLT3, AnLT1, AnLT2
Giới thiệu: tàu SP3 là tàu nhanh tuyến Hà nội - Lào Cai - Sapa, đỗ ít ga, quý khách có thể chọn tàu này cho hành trình này.
Tàu SP5 - Tàu nhanh tuyến Hà Nội Lào Cai
http://www.duongsathanoi.com/tau-ha-noi-lao-cai/taunhanhsp5tuyenhanoilaocai
Thời gian chạy: khoảng 8 tiếng
Giờ khởi hành từ Hà nội: 19h40
Giờ đến Lào Cai: 04h20
Các hạng vé: NML, BnLT1, BnLT2, BnLT3, AnLT1, AnLT2
Giới thiệu: tàu SP5 là tàu nhanh tuyến Hà nội - Lào Cai - Sapa, đỗ ít ga, quý khách có thể chọn tàu này cho hành trình này.
Tàu SP7 - Tàu nhanh tuyến Hà Nội Lào Cai
http://www.duongsathanoi.com/tau-ha-noi-lao-cai/taunhanhsp7tuyenhanoilaocai
Thời gian chạy: khoảng 8 tiếng
Giờ khởi hành từ Hà nội: 20h35
Giờ đến Lào Cai: 04h55
Các hạng vé: BnLT1, BnLT2, BnLT3, AnLT1, AnLT2
Giới thiệu: tàu SP7 là tàu nhanh tuyến Hà nội - Lào Cai - Sapa, đỗ ít ga, quý khách có thể chọn tàu này cho hành trình này.
Tàu SP2 - Tàu nhanh nhất tuyến Lào Cai Hà Nội
http://www.duongsathanoi.com/tau-lao-cai-ha-noi/taunhanhsp2tuyenlaocaihanoi
Thời gian chạy: khoảng 8 tiếng
Giờ khởi hành từ Lào Cai: 20h05
Giờ đến Hà nội: 04h35
Các hạng vé: AnLT1, AnLT2
Giới thiệu: tàu SP2 là tàu nhanh nhất tuyến Lào Cai - Sapa - Hà nội, đỗ ít ga, quý khách có thể chọn tàu này cho hành trình này.
Tàu SP4 - Tàu nhanh tuyến Lào Cai Hà Nội
http://www.duongsathanoi.com/tau-lao-cai-ha-noi/taunhanhsp4tuyenlaocaihanoi
Thời gian chạy: khoảng 8 tiếng
Giờ khởi hành từ Lào Cai: 20h45
Giờ đến Hà nội: 05h10
Các hạng vé: BnLT1, BnLT2, BnLT3, AnLT1, AnLT2
Giới thiệu: tàu SP4 là tàu nhanh tuyến Lào Cai - Sapa - Hà nội, đỗ ít ga, quý khách có thể chọn tàu này cho hành trình này.
Tàu SP6 - Tàu nhanh tuyến Lào Cai Hà Nội
http://www.duongsathanoi.com/tau-lao-cai-ha-noi/taunhanhsp6tuyenlaocaihanoi
Thời gian chạy: khoảng 8 tiếng
Giờ khởi hành từ Lào Cai: 18h55
Giờ đến Hà nội: 03h40
Các hạng vé: NML, BnLT1, BnLT2, BnLT3, AnLT1, AnLT2
Giới thiệu: tàu SP6 là tàu nhanh tuyến Lào Cai - Sapa - Hà nội, đỗ ít ga, quý khách có thể chọn tàu này cho hành trình này.
Tàu SP8 - Tàu nhanh tuyến Lào Cai Hà Nội
http://www.duongsathanoi.com/tau-lao-cai-ha-noi/taunhanhsp8tuyenlaocaihanoi
Thời gian chạy: khoảng 8 tiếng
Giờ khởi hành từ Lào Cai: 19h30
Giờ đến Hà nội: 04h05
Các hạng vé: NML, BnLT1, BnLT2, BnLT3, AnLT1, AnLT2
Giới thiệu: tàu SP6 là tàu nhanh tuyến Lào Cai - Sapa - Hà nội, đỗ ít ga, quý khách có thể chọn tàu này cho hành trình này.
Tàu LC1 - Tàu chậm tuyến Hà Nội Lào Cai
http://www.duongsathanoi.com/tau-ha-noi-lao-cai/tauchamlc1tuyenhanoilaocai
Thời gian chạy: khoảng 9 tiếng
Giờ khởi hành từ Hà nội: 22h00
Giờ đến Lào Cai: 07h20
Các hạng vé: NC, NML, BnLT1, BnLT2, BnLT3
Giới thiệu: tàu LC1 là tàu chậm tuyến Hà nội - Lào Cai - Sapa, đỗ nhiều ga
Tàu LC3 - Tàu chậm nhất
http://www.duongsathanoi.com/tau-ha-noi-lao-cai/tauchamlc3tuyenhanoilaocai
Thời gian chạy: khoảng 9 tiếng
Giờ khởi hành từ Hà nội: 06h10
Giờ đến Lào Cai: 16h35
Các hạng vé: NC, NML, BnLT1, BnLT2, BnLT3
Giới thiệu: tàu LC3 là tàu chậm nhất tuyến Hà nội - Lào Cai - Sapa, đỗ nhiều ga
Tàu chậm LC2 - chiều Lào Cai Hà Nội
http://www.duongsathanoi.com/tau-lao-cai-ha-noi/tauchamlc2tuyenlaocaihanoi
Thời gian chạy: khoảng 9 tiếng
Giờ khởi hành từ Lào Cai: 21h20
Giờ đến Hà nội: 06h55
Các hạng vé: NC, NML, BnLT1, BnLT2, BnLT3
Giới thiệu: tàu LC2 là tàu chậm tuyến Lào Cai - Sapa - Hà nội, đỗ nhiều ga
Tàu LC4 - Tàu chậm nhất
http://www.duongsathanoi.com/tau-lao-cai-ha-noi/tauchamlc4tuyenlaocaihanoi
Thời gian chạy: khoảng 9 tiếng
Giờ khởi hành từ Lào Cai: 09h15
Giờ đến Hà nội: 20h15
Các hạng vé: NC, NML, BnLT1, BnLT2, BnLT3
Giới thiệu: tàu LC4 là tàu chậm nhất tuyến Lào Cai - Sapa - Hà nội, đỗ nhiều ga